Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Nieuw Benelux-Protocol Intellectuele Eigendom
bespaart ondernemingen kosten en tijd

Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd voor geschillen rond merken

 

Brussel, 21 mei 2014| Met de ondertekening van een protocol door de Benelux-landen kunnen ondernemers voor geschillen rond merken in plaats van bij nationale rechtbanken terecht bij het Benelux-Gerechtshof. Een snellere gerechtelijke procedure zal bedrijven kosten en tijd besparen.

Meer dan  22.000 verzekeringsmakelaars, koffiebranderijen, ICT bedrijven, kledingzaken, … per jaar deponeren via een eenvoudige procedure hun merk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Voor pakweg 240€ zijn ze  gedurende 10 jaar gerust dat hun bedrijfsmerk in de Benelux beschermd is.

Is men echter niet tevreden met een beslissing van het BBIE, bijvoorbeeld in geval van een weigering van de registratie van een merk,  is de procedure complexer. Om hun gelijk te halen kunnen ondernemers tot nog toe bij drie rechters terecht, in Den Haag, Brussel of Luxemburg.

Het resultaat daarvan is dat elke lidstaat zijn eigen rechtspraak ontwikkelt en uitspraken sterk verschillen tussen de drie landen. Gebruikers worden dus geconfronteerd met verschillende procedures en interpretaties naargelang in welk land zij een rechtszaak beginnen. Bovendien verschilt de termijn waarbinnen zaken worden afgehandeld nogal per land.  

Dankzij dit protocol wordt de rechtszekerheid en bescherming van ondernemers sterk verhoogd en zullen, door een eenvoudigere procedure, kortere behandeltermijnen gelden in beroepszaken.  Het voorziet in de overheveling van beroepszaken tegen beslissingen van het BBI naar één rechtsprekende instantie, het Benelux-Gerechtshof. Bedrijven kunnen dan bij geschillen rond merken rechtstreeks naar dit Hof stappen.  Verwacht wordt dat het zal gaan om een 25tal rechtszaken per jaar.

Deze modernisering levert voor allerhande firma’s in de Benelux rechtstreekse voordelen opleveren. Het protocol zal leiden tot een snellere gerechtelijke procedure en een besparing van tijd en kosten voor bedrijven.

Hierdoor ontstaat voor bedrijven een  Benelux-zone voor Intellectuele Eigendom door eenvormige toepassing van regels en rechtspraak.

Het protocol moet nog door de parlementen van de drie landen goedgekeurd worden.

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE te Den Haag) is het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux. Daarnaast biedt het BBIE de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes enz. vast te leggen.

Het Benelux-Gerechtshof is een internationaal rechtscollege dat werd opgericht met als taak het bevorderen van de gelijkheid bij de toepassing van Benelux-regelgeving, zoals die met betrekking tot intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), dwangsom, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling. Nationale rechters dienen bij twijfel over de uitleg van een gemeenschappelijke Benelux-rechtsregel deze uitleg te vragen aan het Benelux-Hof, dat vervolgens een bindende uitspraak doet.De leden van het Benelux-Hof worden uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg benoemd. Hun benoeming bij het Benelux-Hof vormt geen beletsel voor het verder uitoefenen van hun nationale functie.


   
  Regentschapsstraat 39 Rue de la Régence • BE-1000 Brussel – Bruxelles • T +32 (0)2 519 38 11 • info@benelux.int • www.benelux.int