Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
       
 
Nieuwsbericht

Benelux-Gerechtshof vanaf 1 juni centrale beroepsinstantie
tegen beslissingen Benelux-Bureau Intellectuele Eigendom

 

Brussel, 1 juni 2018

Op basis van een protocol dat de drie Beneluxlanden op 21 mei 2014 tekenden en dat op 1 juni 2018 in werking treedt wordt het Benelux-Gerechtshof met ingang van diezelfde datum de centrale beroepsinstantie tegen eindbeslissingen van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) met betrekking tot de inschrijving van merken en modellen.

Voorheen waren de hoven van beroep van Brussel, Den Haag en Luxemburg ter zake bevoegd. De jurisprudentie in deze materie begon echter uiteen te lopen tussen onze landen hetgeen niet bevorderlijk was voor de rechtsgelijkheid en leidde tot het fenomeen van “forum shopping”: een zaak werd daar aangebracht waar men zijn kansen het hoogst inschatte. Het zal duidelijk zijn dat daarmee met name het minder kapitaalkrachtige midden- en kleinbedrijf benadeeld werd. Centralisatie bij het Benelux-Gerechtshof zal hierin een uitkomst bieden en kan daarnaast tot verkorting van de procedures en tot kostenbesparing leiden.

Structuur Beneluxhof

Het Benelux-Gerechtshof kent drie Kamers.

De Eerste Kamer oefent de prejudiciële bevoegdheid van het Hof uit: nationale rechters en rechtscolleges kunnen, in het kader van een bij hen aanhangige zaak, bij de Eerste Kamer te rade gaan ten aanzien van de uitleg van Benelux rechtsregels. De Eerste Kamer is daarnaast bevoegd voor voorziening in cassatie tegen uitspraken van de Tweede Kamer. De Eerste kamer is samengesteld uit leden van de hoogste rechtscolleges van de drie landen.

De Tweede Kamer oefent een rechtsprekende bevoegdheid van het Hof uit. Beroepszaken tegen eindbeslissingen van BOIP komen dus voor bij deze Kamer, die is samengesteld uit leden van de Gerechtshoven van Nederland en van de Hoven van beroep van België en Luxemburg.

De Derde Kamer tot slot oefent de bevoegdheid van het Hof uit voor wat betreft administratieve beroepen van personeelsleden van de Benelux Unie of BOIP.

De zetel van het Benelux-Gerechtshof bevindt zich in het Groothertogdom Luxemburg. De griffie bevindt zich op dit moment echter in Brussel.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Benelux-Gerechtshof of over de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom kunt terecht op www.courbeneluxhof.be respectievelijk www.boip.int