Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
 
SAMENSTELLING VAN HET HOF

In zijn minimumbezetting telt het Hof negen rechters, zes plaatsvervangende rechters en drie advocaten-generaal, d.w.z. achttien leden die in een gelijk aantal over de drie nationaliteiten zijn verdeeld.

De leden van het Benelux-Hof worden uit de magistraten van het Hof van Cassatie van België, de Hoge Raad der Nederlanden en het Cour supérieure de Justice van Luxemburg benoemd. Hun benoeming bij het Benelux-Hof vormt geen beletsel voor het verder uitoefenen van hun nationale functie. Zij blijven in principe deel uitmaken van het Benelux-Hof zolang zij in eigen land in actieve dienst zijn.

Hierna volgt een aantal bijzonderheden m.b.t. de verschillende functies bij het Hof:

 1. De rechters (zittende magistratuur)
  Door de Algemene Vergadering, waarin alle leden van het Hof met stemrecht zitting hebben, worden uit de negen rechters een president, een eerste vicepresident en een tweede vicepresident van verschillende nationaliteiten verkozen.

 2. De plaatsvervangende rechters (zittende magistratuur)
  Hun aantal varieert van drie tot vijf per land.

 3. De advocaten-generaal (staande magistratuur)
  In elke voor het Hof gebrachte zaak wordt door een (plaatsvervangend) advocaat-generaal een uitvoerig en gemotiveerd advies, « conclusie» genaamd, omtrent de opgeworpen rechtspunten opgesteld.
  In de prejudiciële zaken behoort het lid van het Parket, dat in een bepaalde zaak conclusie neemt, bij voorkeur tot het land waar het geschil aanhangig is.
  Door de Algemene Vergadering wordt uit de advocaten-generaal een hoofd van het Parket aangewezen, dat de titel van eerste advocaat-generaal voert.

 4. De plaatsvervangende advocaten-generaal (staande magistratuur)
  Voor elk van de advocaten-generaal kan een plaatsvervanger van dezelfde nationaliteit worden benoemd.

Vermeldenswaard is nog dat de verkiezing van de president en de vicepresidenten alsmede de aanwijzing van het hoofd van het Parket bij toerbeurt tussen de nationaliteiten om de drie jaar in de Algemene Vergadering plaatsvinden.

 1. De griffiers
  Het Verdrag voorziet in de benoeming van drie griffiers, onder wie een hoofdgriffier.

Als enig permanent onderdeel in de organisatie van het Hof verzorgt de griffie het algemeen secretariaat van het rechtscollege. In dat verband heeft zij als algemene taak de leden van het Hof bij te staan in de uitoefening van hun Benelux-functie en als specifieke opdracht het procesverloop te bewaken.