Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
 
TAKEN VAN HET HOF

Het Hof vervult twee taken: de uitleg van gemeenschappelijke rechtsregels (1) en de Benelux-ambtenarenrechtspraak.

A. Uitleg van gemeenschappelijke rechtsregels

Deze materie wordt reeds diepgaand geregeld in de bepalingen van het Verdrag van 31 maart 1965, nog gedetailleerder in het Reglement op de procesvoering van het Hof en, meer algemeen, in de regels die van oudsher in acht worden genomen door de rechterlijke colleges.

Twee wegen zijn mogelijk om de uitleg van een gemeenschappelijke rechtsregel te verkrijgen: ofwel maakt een nationaal rechtscollege een prejudiciële vraag bij het Benelux-Hof aanhangig, in welk geval het Hof een arrest zal wijzen (rechtsprekende bevoegdheid), ofwel legt een Benelux-regering een vraag van uitleg aan het Hof voor, waarop het Hof met een advies zal antwoorden (adviserende bevoegdheid).

Die uitleg van een gemeenschappelijke rechtsregel wordt vastgesteld door een raadkamer die uit negen rechters, drie van elke nationaliteit, bestaat.

Zojuist was er sprake van een prejudiciële vraag. Wat houdt dat eigenlijk in?
Wanneer een nationale rechter (over dit begrip, zie verder) in een voor hem dienende zaak een gemeenschappelijke rechtsregel (over dit begrip, zie verder) moet toepassen en de betekenis van de toe te passen tekst onduidelijk is, dan kan c.q. moet hij het Benelux-Hof vragen hoe het gerezen juridische vraagstuk moet worden opgelost.

De nationale rechter houdt aldus de zaak aan en legt vragen aan het Benelux-Hof voor. Het Hof zal daarop antwoorden bij een arrest met daarin de oplossing van het rechtspunt. De beslissing van het Hof is bindend voor de nationale rechters die daarna in dezelfde zaak uitspraak doen.

B. Benelux-ambtenarenrechtspraak

Die bevoegdheid is het Hof toegekend door een Protocol van 29 april 1969 en een Protocol van 11 mei 1974(2).

Die rechtsmacht wordt uitgeoefend door een kamer van het Hof, die uit drie rechters, één uit elk land, bestaat. Die functie van het Hof verleent het personeel van het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie te Brussel en het personeel van de te ’s-Gravenhage gevestigde Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom een soortgelijke rechtsbescherming als t.b.v. nationale ambtenaren.

(1) Voor een lijst van de van kracht zijnde gemeenschappelijke rechtsregels, klik hier.

(2) Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie heeft op 9 november 2007 de tekst vastgesteld van een nieuw protocol inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom. Dat protocol is nog niet in werking getreden.