Regentschapsstraat 39
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 519 38 61
www.courbeneluxhof.be

 
 

Algemene voorstelling van het Benelux-Gerechtshof

INLEIDING

Het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof trad in werking op 1 januari 1974.

Het Hof is een internationaal rechtscollege dat primair tot taak heeft de gelijkheid te bevorderen bij de toepassing van rechtsregels die gemeen zijn aan de Beneluxlanden en betrekking hebben op uiteenlopende terreinen, zoals de intellectuele eigendom (waren- en dienstmerken, tekeningen en modellen), de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dwangsom, de visa, de invordering van belastingschulden, de vogelbescherming en de gelijke fiscale behandeling.

Formeel is het Hof geen instelling van de Benelux Economische Unie waarvan het Verdrag, dat op 3 februari 1958 werd ondertekend, op 1 november 1960 in werking trad. Toch zijn er talrijke dwarsverbindingen tussen het Hof en de Unie. Voorbeelden daarvan zijn dat de permanente zetel van het Hof is gelegen ter plaatse waar het Secretariaat-Generaal van de Unie is gevestigd en dat de leden en de griffiers van het Hof door het Comité van Ministers van de Unie worden benoemd.

Bovendien zijn beide instellingen ook in de tijd met elkaar verbonden nu het Verdrag aangaande het Hof even lang van kracht blijft als het Unie-Verdrag.